شهرك ژاندارمري - خيابان ايثار - كوچه سهيل - جنب فوريتهاي شهرداري 137

 مدرسه راهنمايي امامت

  تلفن :44201564

آدرس : شهرك ژاندارمري - خيابان ايثار - كوچه سهيل - جنب فوريتهاي شهرداري 137 - دبيرستان غيردولتي امامت (دوره ي اول )
تلفن : 44201564
دورنگار : 44242622
رايانامه : emamat.school@yahoo.com
آدرس : شهرك ژاندارمري - خيابان ايثار - كوچه سهيل - جنب فوريتهاي شهرداري 137 - دبيرستان غيردولتي امامت (دوره ي اول )
تلفن : 44201564
دورنگار : 44242622
رايانامه : emamat.school@yahoo.com
آدرس : شهرک ژاندارمری - خیابان ایثار - کوچه سهیل - جنب فوریتهای شهرداری 137 - دبیرستان غیردولتی امامت (دوره ی اول )
تلفن : 44201564
دورنگار : 44242622
رايانامه : emamat.school@yahoo.com